You are currently viewing האם גם בעלי מניות יכולים לקבל צו הקפאת הליכים? רק במקרים מיוחדים

האם גם בעלי מניות יכולים לקבל צו הקפאת הליכים? רק במקרים מיוחדים

הליך הקפאת ההליכים הינו מעין הליך חירום אשר נועד לאפשר את המשך פעילותה של החברה כ”עסק חי” עד לגיבושו של הסדר נושים שיאפשר את שיקומה לטובת נושיה, עובדיה, בעלי מניותיה וציבורים אחרים נוספים.

מיכל, בעלת מניות בחברת מזון, ביקשה עבור פעילות החברה הלוואה מעידו, בסך של 100 אלף ₪. עידו נתן לחברה את ההלוואה אך דרש ערבות אישית של מיכל. מיכל התחייבה בערבות אישית והכסף הוזרם לחברה. לימים, נקלעה החברה לקשיים כספיים וכתוצאה מכך החמיר מצבה הכלכלי של מיכל.

כאשר חברה נקלעת למצב תזרימי בעייתי, באפשרותה לפנות לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים נגדה. משמעותה של הקפאת הליכים היא לייצב את המצב הקשה שאליו נקלעה החברה ולאפשר לה לשמור על פעילותה עד לגיבוש הסדר נושים כולל שיוביל להבראתה. על מנת שיינתן צו להקפאת הליכים נדרשת החברה להציג לבית המשפט ולנושים תכנית הבראה ובמקרים מסוימים, אם ישתכנע בית המשפט כי תכנית ההבראה אכן עשויה לסייע, יינתן לחברה צו להקפאת ההליכים.

אלא שבענייננו, כספו של עידו מגובה בערבות של מיכל כאשר לכאורה אין קשר לחברה. האם עידו צריך לחשוש לכספו? התשובה לכך עשויה להשתנות בהתאם לנסיבות. במקרה המדובר, מיכל נטלה עבור החברה הלוואות בערבויות אישיות לא רק מעידו, אלא מגורמים נוספים. לפניית החברה לבית המשפט צירפה מיכל את פנייתה שלה וביקשה כי יינתן צו הקפאת הליכים גם כלפי בעלי המניות – מיכל עצמה.

מצב כזה אירע אך לאחרונה, שם ביקשו בעלי מניות שצו הקפאת ההליכים, שניתן לחברה, יחול גם על בעלי המניות, שערבו באופן אישי לחובותיה. באותו מקרה, בקשתם של בעלי המניות להחיל את צו הקפאת ההליכים גם עליהם, התקבלה. בית המשפט נימק החלטתו בעובדה שבעלי המניות פעלו להזרים הון אישי, מימשו נכסים אישיים והתחייבו לעבוד בחברה תקופה מסוימת ללא תשלום. 

החלטה שיפוטית זו היא חריגה בנוף המשפטי מכיוון שבתי המשפט דנים בחברות בנפרד מבעלי מניותיהן. במקרה זה, לאור הקשר בין בעלי המניות לחברה ונקיטת מאמצים משמעותיים מצדם לסייע לחברה להמשיך ולפעול, ראה בית המשפט התאמה גבוהה בין האינטרסים של בעלי המניות לאלו של החברה ולכן נעתר לבקשה לעכב את ההליכים גם כלפי בעלי המניות.

יודגש כי עיכוב הליכים כלפי בעלי מניות לא יינתן רק בשל זהות אינטרסים בין החברה לבין בעל המניות. בית המשפט ישקול בעיקר את התרומה של בעל המניות לחברה כאשר הוא מבקש את הקפאת ההליכים גם עבורו. על כן, בכל מתן הלוואה לחברה, מומלץ לכלול בכתבי הערבות הוראה כי ככל שהחברה תהא תחת צו לעיכוב הליכים, יחול הצו גם על הערב – בעל המניות.  

(פרק (חי’) 17165-05-19 ש. את ב. צ.א.ג בע”מ נ’ כונס הנכסים הרשמי (פורסם בנבו)(1.8.2019))

*אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור סקירה כללית זו לצד שלישי, בלא קבלת הסכמת אילי קיפרמן – משרד עורכי דין מראש ובכתב.