You are currently viewing גם מימוש אופציות למניות לא הופך עובד בחברה לבעל מניות בה; יש תחילה לוודא שהן לא מוחזקות בנאמנות

גם מימוש אופציות למניות לא הופך עובד בחברה לבעל מניות בה; יש תחילה לוודא שהן לא מוחזקות בנאמנות

מספר רב של חברות, בעיקר חברת הזנק (High-Tech), חותמות עם עובדיהן על הסכמי הענקת אופציה. אופציה, כשמה כן היא, הינה האפשרות לרכוש מניה של החברה בעתיד, בסכום ובתנאים מוסכמים מראש בין מעניק האופציה למקבלה. המועד העתידי בו האופציה תמומש – המועד בו המניות יירכשו – נקרא מועד המימוש.

מבחינת החברה המעסיקה, למרכיב האופציה יתרונות רבים. החברה יכולה להעסיק עובדים בעלי ניסיון, הכשרה וכישורים תמורת שכר נמוך, באופן יחסי, כך שמלוא התמורה עבור עבודתם תגולם בעתיד, לאחר מימוש האופציות.

גם מבחינת העובדים ישנם יתרונות למרכיב האופציות בחבילת התגמול שלהם. הבולטים שבהם הינם היכולת ליהנות מעליית שווי החברה, הנאה מהטבות מס וכמובן – במידה והחברה תצליח להנפיק מניותיה בבורסה – ליהנות מעליית ערכן הכספי של האופציות.

פרמטרים אלה יוצרים עבור העובדים תמריצים להמשיך לעבוד בחברה מתוך תחושת שייכות ועניין בהתפתחותה ובהצלחתה.

במסגרת משוואה זו נשאל: מה הוא דין אופציות שמומשו למניות אך מניות אלה מוחזקות בנאמנות עבור העובדים? האם במצב זה רואים בעובדים כבעלי מניות בחברה? שלילי.

הבא נתאר את הסיטואציה הבאה: עובדת קיבלה בשנת 2014 אופציות לפי תוכנית הקצאה שהחברה גיבשה. בשנת 2015 העובדת מימשה את האופציות ורכשה מניות בהתאם לתוכנית ההקצאה. מניות אלה הוחזקו עבורה על ידי נאמן. בשנת 2016 סיימה העובדת את עבודתה בחברה ותכננה לקבל מהנאמן את מניותיה. לצורך כך, פנתה העובדת לחברה בבקשה לקבל את כל המידע הנוגע לחברה, שכן העברת המניות מהנאמן אליה כרוכה בתשלום מס הנגזר מהערכת שווי החברה.

החברה סרבה למסור לעובדת את המידע המבוקש בטענה כי העובדת איננה בעלת מניות, על-אף שהאופציות, נשוא אותן מניות, מומשו. על פי חוק החברות, תשנ”ט-1999, בעל מניות הינו רק מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות של החברה. לצד זאת, חוק החברות רואה בנאמן, המחזיק מניות בנאמנות עבור פלוני, כבעל המניות שהוענקו לאותו פלוני.

לפיכך, הדין עם החברה בסירובה למסור לעובדת מידע הנוגע לחברה. העובדת איננה בעלת מניות בחברה מכיוון שאיננה רשומה ככזו; הנאמן, המחזיק במניותיה של העובדת, בנאמנות, הוא המחזיק הלכה למעשה במניות העובדת. משכך, העובדת נעדרת זכויות כלשהן כלפי החברה, שכן הזכויות הנובעות מעצם האחזקה במניותיה נתונות לנאמן בלבד.

מומלץ אפוא שעובדים אשר קיבלו אופציות לבחון היטב את תנאי מימושן, מועד מסירת המניות לאחר המימוש, הגורם המחזיק במניות וכן כל תנאי רלוונטי הנוגע למסירתן.

 

*אין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור סקירה כללית זו לצד שלישי, בלא קבלת הסכמת אילי קיפרמן – משרד עורכי דין מראש ובכתב.